096-305-0765

ทีมทันตแพทย์

เด็นทัลพอยท์คลินิก

ทันตแพทย์ทันตแพทย์

 

 

 

 

 

 

ทันตแพทย์

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเราจะดูแลคนไข้ทุกท่านด้วยความเอาใจใส่   สุภาพและเสมอภาค หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่น ๆ กรุณาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือทันตแพทย์ของเราก่อนทำการรักาษา  และถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่่ยวกับการรักษาของท่าน ท่านมีสิทธิ์ในการสอบถามเพื่อไขข้อข้องใจ  ทีมงานของเรายินดีตอบคำถามตามคำประกาศในสิทธิผู้ป่วยทุกประการ

ทพญ. ฐายวดี อัจฉราวงศ์ชัย : ทันตแพทย์ศาสตร์จากมหิดลมหาวิทยาลัย.
ทพญ.อิสรา วงษ์ประภารัตน์ (หมอเอ้ย)
ทพญ. สุวพัฒน์ แซ่ด่าน (หมอพลอย)
ทพ. วรชัย มาเลิศ (หมอเฟยเฟย)